ECVET AGENT projekt vychádza z možností podnikania a v rámci celej Európy ponúka možnosti vytvorenia udržateľnej práce pre nezamestnaných Rómov . Vytvorením nového praktického obsahu odborného vzdelávania dospelých v oblasti poľnohospodárstva, bude ECVET AGENT stavať na existujúcich zručnostiach a silných stránkach cieľovej skupiny a vytvorí cesty k vzniku nových mikropodnikov.

ECVET AGENT je nový projekt , ktorý ponúka certifikovaný a otestovaný prístup k ekonomickej integrácii Rómov a reálny príspevok do Európskej oblasti odborného vzdelávania.

Cieľom projektu ECVET AGENT je vytvoriť odborný program vzdelávania a prípravy v poľnohospodárstve doplneným o školenia v oblasti podnikania pre dlhodobo nezamestnaných občanov a taktiež Rómov. Zámerom je podporiť ich v snahe stať sa samostatne zárobkovo činnými osobami.

Školiace materiály, ktoré sú súčasťou projektu, sú tvorené na základe potrieb rómskej komunity, testované v šiestich Európskych krajinách a bezplatne dostupné na použitie na projektovej webstránke.


Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou projektu ECVET AGENT sú dlhodobo nezamestnaní ľudia, najmä z rómskej komunity. EU výskumy dokazujú, že nezamestnanosť medzi týmito najzraniteľnejšími a marginalizovanými členmi Rómskej komunity je 26% pod priemerom majoritnej spoločnosti a že táto cieľová skupina čelí viacnásobnému znevýhodneniu pri vstupe na trh práce.

Naša prvotná analýza ukázala, že na trhu je nedostatok vhodných, na mieru spracovaných učebných plánov odborného vzdelávania a prípravy, ktorá je založená na rozvoji a získaní zručností a zároveň uznáva neformálne vzdelávanie a zručnosti, ktoré sú prítomné v komunite. Práve z týchto dôvodov je projekt ECVET AGENT financovaný v rámci programu Erasmus + tak, aby mohol vyvíjať a dodávať tieto výstupy projektu.


Výstupy projektu

Projektový tím ECVET AGENT projektu bude v priebehu dvoch rokov v spolupráci s kľúčovými zainteresovanými stranami pripravovať nasledovné výstupy:

  • Správa z výskumu, v ktorom budú identifikované základné školiace potreby a požiadavky založené na skutočných potrebách cieľovej skupiny a názore kľúčových expertov

  • Zmiešané osnovy obsahujúce praktické cvičenia v oblasti poľnohospodárstva a podnikania

  • ECVET profil využíva vo svojom vzdelávacom prístupe predchádzajúce skúsenosti a vedomosti cieľovej skupinyProjektové konzorcium

Projektové konzorcium ECVET AGENT je zložené z ôsmych partnerov reprezentujúcich Nemecko, Írsko, Slovensko, Taliansko, Rumunsko, Českú republiku a Rakúsko (2) a je financované z Programu Erasmus + 2014-2020. Projektové konzorcium tvoria MVO, mestské organizácie, poskytovatelia

odborného programu vzdelávania a prípravy, prevádzkové a súkromné organizácie využívajú svoje odborné skúsenosti na vytvorenie navrhovaného vzdelávacieho programu v úzkej spolupráci s kľúčovými stakeholdermi a členmi cieľovej skupiny.

Na dôvažok, členovia konzorcia sú geograficky vyvážení tak, že môžu do našich výstupov poskytnúť reálnu Európsku perspektívu a rozmer. Môže to pozitívne ovplyvniť prenos výsledkov aj do iných krajín.

Sports Shoes | 【海外近日発売予定】 サウスパーク × アディダス オリジナルス キャンパス 80S "タオリー" (GZ9177) - スニーカーウォーズ

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project-ID:
2014-1-AT01-KA202-000978